Keresd a Manókat! –  Nyereményjáték

  1. A nyereményjáték szervezője

A(z) Keresd a Manókat! Nyereményjáték akció (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a C. Szabó Helga egyéni vállalkozó. (Székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 4., Adószám: 66517713-1-42) (a továbbiakban: Szervező), a Játék lebonyolításában is  eljár.

Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Facebook a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

  1. A nyeremény

Összesen 3 db C. Szabó Helga – A kevesebb néha több – IDŐGAZDÁLKODÁSI KALAUZ ELFOGLALT NŐKNEK c. kötetéből.

A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.

  1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020.11.12. 16:00–tól 2020.11.15. 23:59-ig tart.

  1. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználók.

A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Timehack.hu) a Nyereményjáték bejegyzésénél kirakott képhez fűzött hozzászólásban teljesíti a poszt leírásában játék feladatait.

Nyereményjáték időtartamának lejártával Szervező összesen Összesen 3 játékos számára sorsol ki 1-1 példányt C. Szabó Helga – A kevesebb néha több – IDŐGAZDÁLKODÁSI KALAUZ ELFOGLALT NŐKNEK c. kötetéből.

A sorsolás időpontja: 2020.11.16. 09:00 óra

A nyertesek értesítése a Nyereményjáték sorsolását követő 10 munkanapon belül a nyereményjáték során megadott adatok alapján a Szervező Facebook oldalán történik. Amennyiben a nyertes Játékos a megkeresésre nem reagál 15 naptári napon belül, úgy nyereményétől elesik.

A nyeremény átadására a Nyereményjáték lezárultát követő 30 naptári napon belül kerül sor a nyertes Játékos által az előzetes egyeztetést követően futárszolgálat által a nyertes által megjelölt postacímre történő kiküldéssel.

A nyeremény átadásának feltétele a nyertes Játékos Nyereményjáték során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.

  1. A részvétel és nyeremény átvételének feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azok vehetnek részt, akik a Nyereményjáték kiírásának megfelelően nyújtják be pályázatukat.

A Nyereményjátékban a Játékos, a Nyereményjáték bejegyzésnél kirakott képhez fűzött hozzászólásban helyesen válaszol a poszt leírásában szereplő kérdésre. A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt. Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a Nyeremény sorsolásánál, a Játékosnak csak az időben legkorábbi hozzászólását veszi figyelembe.

A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket és magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő szóbeli beleegyezése szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. Egy Játékos csak egy érvényes pályázatot nyújthat be.

A játékban nem vehetnek részt a C. Szabó Helga egyéni vállalkozó munkatársai, valamint az egyéb munkaviszonyhoz hasonló jogviszonyban álló személyek és közeli hozzátartozóik (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Nyereményjátékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek. Egy Játékos csak egy érvényes pályázatot (jelen esetben kommentet) nyújthat be, így azoknál a Játékosoknál, akik többször küldik el a nyereményjátékhoz tartozó kommentet a Szervező részére, pályázatuk érvénytelennek minősül.

  1. Személyes adatok kezelése

A Nyereményjátékra történő jelentkezés során a Játékos az alábbi személyes adatokat köteles megadni: név. A játék végeztével kisorsolt nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli. Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő működik akinek elérhetőségei az alábbiak: C. Szabó helga, levelezési cím: 1024, Budapest Margit krt 5a, e-mail cím: helga@nokatopon.hu.

A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Nyereményjáték lezárultáig kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként való kiválasztásáról Szervező saját hivatalos Facebook oldalán levélben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az helga@nokatopon.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

  1. Adatvédelem

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: helga@nokatopon.hu.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója a https://timehack.hu/kapcsolat/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon érhető el.

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Játékszabályzat a  https://timehack.hu/keresd-a-manokat-nyeremenyjatek-szabalyzata/ oldalon érhető el.

Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

Budapest, 2020. november 12.